แนะนำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยินดีต้อนรับสู่ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชนและสากล.

แนะนำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

องค์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับ :

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

คณาจารย์ประจําสาขา

 • image description
  ผศ.พิศมัย จัตุรัตน์

  ประธานหลักสูตร

 • image description
  ผศ.ดร.สุดารัตน์ ปธานราษฎร์

  อาจารย์ประจำสาขา

 • image description
  อ.สิริกร เลิศลัคธนาธาร

  อาจารย์ประจำสาขา

 • image description
  อ.ฉัตรมงคล จันทราทิพย์

  กรรมการและเลขานุการสาขา

 • image description
  อ.ฐิตาภา บำรุงศิลป

  อาจารย์ประจำสาขา

 • image description
  อ.นิสา บุญทะสอน

  อาจารย์ประจำสาขา

 • image description
  อ.วิรัต บางเจริญทรัพย์

  อาจารย์พิเศษ